Avtalevilkar

 1. Kontogaranti omtales i disse avtalevilkår som foretaket. Partene omtales som utleier og leietaker.
 2. Avtalevilkårene i denne avtale gjelder mellom leietakeren og Kontogaranti AS
 3. Kontogaranti’s oppdrag innebærer utstedelse av garantibevis i spesifikt leieforhold.
  Hvert garantibevis som utstedes skal inneholde navn og personnummer på begge parter, samt matrikkelen på eiendommen. (Knr, gnr, bnr, snr) evt (orgnr og anr)
 4. Vi opplyser om at Garanti ikke skal overstige 6 mnd leie.
 5. Garantibeviset trer i kraft ved overtagelse av eiendommen. Dette forutsetter at engangsbeløp for opprettelse av garantidokument, samt avtalt garantisum er innbetalt.
 6. Garantien gjelder under hele leieforholdet frem til begge parter samtykker i oppheving.
 7. Leietaker skal innbetale avtalt garantisum i sin helhet før garantibevis utstedes. Beløpet oppbevares i Kontogaranti’s foretrukne bank på klientkonto. For beløpet foretas det ikke motregning for eventuelle renter o.l.
 8. Utleier skal betale for opprettelse av Kontogaranti
 9. Kontogaranti oppbevarer personopplysninger ihht. Datalagringsdirektivets retningslinjer for anbefalt lagring av data. Ved å inngå avtale om Kontogaranti samtykker partene at foretaket lagerer personopplysninger på sikret server.
 10. Garantibeløp og oppstartsgebyr skal innbetales forskuddsvis. Garantiperioden kan ikke overstige tre år.
 11. Ved oppsigelse skal kontogaranti underrettes skriftlig av Utleier før oppsigelse kan finne sted. Leietaker får så e-post av Kontogaranti og må bekrefte at dette stemmer før garantien er rettmessig oppsagt. Her må det nevnes om garantibeløpet skal utbetales i sin helhet, evt. om beløpet skal deles til begge parter.
 12. Dersom det oppstår en tvist, opplyses dette på samme måte, ved at utleier underretter oss om at tvist har oppstått og hvilke forhold som omtvistes. Deretter kontakter vi leietaker for å høre hans side av saken. Vi anbefaler alltid at partene løser tvisten i minnelighet. Hvis ikke foretar vi utbetaling først når det foreligger en rettskraftig dom.
 13. Kontogaranti foretar ingen utbetalinger før garantien er rettmessig oppsagt ihht. disse vilkår. Dette til info som både leietaker og utleier.
 14. Dersom utbetaling for oppsagt garanti foretas på alternativ måte i forhold til klientmidler, kreves beløpet tilbakebetalt i etterkant av foretaket.